ناهارخوري

ناهارخوري

 كليه سرويس هاي ناهار خوري فوق قابليت توليد در رنج 4 ، 6 و 8 نفره را دارا مي باشد

 

 

 

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

A-08

A-09